2013 Honda Accord EX

JayHyung 1 925 0 0
Price : $13900
Brand : Honda
Model : Accord EX

Year : 2013

Fuel : Gas
Odometer : 62,369
Title Status : Clean
Transmission : Automatic
Color : Gold
Vin# : 1HGCR2F75DA275920

Detail : 혼다 어코드는 캘리포니아의 사랑입니다. 실내공간이 가장큰 연식인 2013입니다. 이차량의 옵션은 차선변경시 화면으로 옆차선을 보여주기도 하고, 후방카메라도 달려있는 운전하기에 정말 편한 옵션이 들어가있는 차량입니다. 오셔서 테스트드라이브 해보세요!!

Jay Hyung
909-313-1070
d9e213842a6024935dc9df5775894f05_1581467017_81.jpg
d9e213842a6024935dc9df5775894f05_1581467019_32.jpg
d9e213842a6024935dc9df5775894f05_1581467020_4.jpg
d9e213842a6024935dc9df5775894f05_1581467021_98.jpg
d9e213842a6024935dc9df5775894f05_1581467022_96.jpg
d9e213842a6024935dc9df5775894f05_1581467023_96.jpg
d9e213842a6024935dc9df5775894f05_1581467025_44.jpg
d9e213842a6024935dc9df5775894f05_1581467027_67.jpg
d9e213842a6024935dc9df5775894f05_1581467029_97.jpg
d9e213842a6024935dc9df5775894f05_1581467033_18.jpg

글쓴이에게 쪽지보내기
1 Comments
딜러시면 02.13  
딜러시면 딜러 섹션에 올리셔요 여기말고요
포토 제목